Kiertotalouden toimintasuunnitelma tähtää siihen, että markkinoille tulisi pääasiassa sellaisia tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi.
Kiertotalouden toimintasuunnitelma tähtää siihen, että markkinoille tulisi pääasiassa sellaisia tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi.

Oikeus korjata!

Euroopan komission uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma antaa kuluttajille oikeuden pitkäikäisiin, korjauskelpoisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin. Tuotteiden suunnittelijoiden ja valmistajien on hyödynnettävä kierrätettyjä uusiomateriaaleja.

Euroopan komissio julkaisi 11. maaliskuuta uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman (New Circular Economy Action Plan).

Suunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaa, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa. Kiertotaloudella on keskeinen rooli myös EU:n 10. maaliskuuta julkaisemassa uudessa Teollisuuspoliittisessa strategiassa.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma tähtää siihen, että markkinoille tulisi pääasiassa sellaisia tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi.

”Yhteiskuntamme on yhä hyvin lineaarinen: Vain 12 prosenttia resursseista kiertää takaisin käyttöön. Lanseeraamme nyt toimia, jotka muuttavat tapoja, joilla tuotteita valmistetaan, ja jotka voimaannuttavat kuluttajat tekemään kestäviä, ympäristöystävällisiä valintoja”, tiivistää Green Deal -ohjelman varapresidentti Frans Timmermans.

Myymättä jääneitä tuotteita ei saa tuhota

Komissio alkaa valmistella direktiiviä, joka edellyttää kiertotalouden mukaista, ekologista tuotesuunnittelua ympäristön kannalta keskeisissä tuoteryhmissä.

Kertakäyttöisiä tuotteita tullaan rajoittamaan. Esimerkiksi ravitsemuspalveluiden on korvattava kertakäyttöiset pakkaukset ja aterimet uudelleenkäytettävillä.

Laitteiden ennenaikainen vanheneminen aiotaan laittaa kuriin. Myymättä jääneiden kestokulutustavaroiden tuhoaminen tullaan kieltämään.

”Meillä on vain yksi planeetta mutta kulutamme kuin meillä olisi kolme. Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma tekee kiertotaloudesta valtavirtaa”, sanoo ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius.

Kierrätysmateriaaleja tuotteisiin

Komissio suunnittelee vaatimuksia siihen, että tiettyjen tuotteiden valmistusmateriaaleista määrätty osa olisi kierrätettyjä uusiomateriaaleja. Kierrätysmateriaalisisältöä tullaan vaatimaan esimerkiksi muovipakkauk­sissa, rakennusmateriaaleissa ja ajoneuvoissa.

EU haluaa tukea uusioraaka-aineiden markkinoita.

EU haluaa myös pitää resurssit käytössä EU:n sisäisessä taloudessa niin pitkään kuin mahdollista. Jätteiden vientiin ja siirtoihin on tulossa lisää rajoituksia.

Korjattavuutta

Komissio suunnittelee uutta aloitetta nimeltään Oikeus korjata. Sen mukaan kuluttajilla pitäisi olla oikeus korjauttaa esimerkiksi elektroniikka- ja IT-laitteensa ja saada niihin varaosia sekä päivityksiä nykyistä helpommin. Tuotteiden takuuaika voi pidentyä.

Korjaus- ja kiertotalouspalveluja voidaan kannustaa esimerkiksi alennetuin ALV-kannoin.

Digitaaliset tuotepassit voisivat antaa tietoa tuotteiden odotetusta käyttöiästä ja korjausohjeista.

Yritysten on todennettava tekemänsä ympäristöväitteet käyttämällä virallisia, sertifioituja merkintöjä. EU:n Ecolabel-merkkiin tulee uusia kriteerejä kestävyydelle, kierrätettävyydelle ja kierrätysmateriaalisisällölle.

Komissio ehdottaa julkiselle sektorille pakollisia vihreiden hankintojen kriteereitä ja tavoitteita.

Ruokapakkauksiin kierrätysmuovia

Kiertotalouden toimenpideohjelma keskittyy sektoreihin, jotka käyttävät kaikkein eniten resursseja ja joilla on suurimmat haasteet jätevirtojensa kanssa: sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, akkuihin ja paristoihin, ajoneuvoihin, pakkauksiin, muoveihin, tekstiileihin, rakentamiseen ja ravitsemuspalveluihin.

Pienelektroniikalle suunnitellaan EU-laajuista palautusjärjestelmää. Uudelleenladattavia paristoja tullaan suosimaan. Ajoneuvojen suunnittelu ja elinkaaren loppuvaiheen toiminnot halutaan linkittää nykyistä tiukemmin yhteen.

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (94/62/EC) uudistetaan. Pakkaukset on suunniteltava ekologisiksi. Suunnitelma listaa pakkauksille monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin vaatimuksia pakkausmateriaalien vähentämisestä, kierrätettävyydestä ja yksinkertaistamisesta.

Komissio aikoo laatia säännöt myös sille, kuinka kierrätysmuoveja voidaan ottaa turvallisesti käyttöön myös pakkauksissa, jotka ovat kontaktissa elintarvikkeiden kanssa.

Suomen toiveet huomioon

Mikromuovit halutaan saada talteen tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, jotta mikromuoveja ei pääsisi vesistöihin.

Tekstiileille EU on luomassa uutta kestävää strategiaa, joka painottaa ekologista tuotesuunnittelua, vaate palveluna -bisnesmalleja ja kierrätystä. Tuottajavastuu tulee kiristymään. Kuten EU on jo aiemmin esittänyt, jäsenmaiden on aloitettava poistotekstiilien erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä.

Rakennus- ja purkujäte on saatava nykyistä paremmin kiertoon. Rakennukset voisivat toimia tulevaisuuden materiaalipankkeina, ja siksi on kehitettävä rakennusten digitaalisia materiaalipasseja.

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa merkittävänä avauksena kestävyyskriisin ratkaisemisessa:

”Olen tyytyväinen, että suunnitelmassa on monia asioita, joita nostimme esille Suomen EU-puheenjohtajakaudella, muun muassa tuotesuunnittelu ja kiertotalouden laajentaminen uusille aloille”, Mikkonen kommentoi ja jatkaa:

”Lainsäädännön tulee luoda nykyistä vahvemmat raamit kestävään tuotesuunnitteluun ohjaamiseksi. Toivon komissiolta konkreettisia ehdotuksia tuotepolitiikkaan mahdollisimman pian.”

Lue lisää toimintasuunnitelmasta:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

EU:n tulevia kiertotaloustoimia

Kestävä tuotepolitiikka

Lakialoite kestävästä tuotepolitiikasta 2021

Lakialoite kuluttajien oikeuksista vihreässä siirtymässä 2020

Oikeus korjata -aloitteet 2021

Lakialoite ympäristöväittämien todentamisesta 2020

Vihreiden julkisten hankintojen kriteerit ja raportointi 2021

Teollisuuspäästödirektiivin tarkistus ja BAT-dokumenttien päivitys 2021

Teollisuuden vapaaehtoisten teollisten symbioosien sertifiointijärjestelmän lanseeraus 2022

Avainalojen arvoketjut

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kiertotalousaloite, yleislaturit ja vanhojen laitteiden takaisinottojärjestelmä 2020-2021

Haitallisten aineiden ROHS-direktiivin tarkistus ja ohjeistus liittyen REACHiin ja ekologiseen tuotesuunnitteluun 2021

Paristojen ja akkujen puitelakialoite 2020

Romuajoneuvosäädösten tarkistus 2021

Jäteöljysäädösten tarkistus 2022

Säännöt ylipakkaamisen ja pakkausjätteen ehkäisyyn 2021

Pakkausten, rakennusmateriaalien ja ajoneuvojen pakolliset kierrätysmuovivaatimukset 2021-2022

Mikromuovien rajoittamisen säännöt 2021

Puitelakialoite biopohjaisille ja biohajoaville muoveille 2021

EU:n tekstiilistrategia 2021

Kestävän rakentamisen strategia 2021

Aloite korvata ravitsemispalvelujen kertakäyttöpakkaukset ja -aterimet uudelleenkäytettävillä 2021

Jätehuolto

Tavoitteet jätteen vähentämiseen ja jätteen synnyn ehkäisyyn 2022

EU-laajuinen, harmonisoitu jätteen keräys- ja merkintämalli 2022

Kierrätysmateriaalien haitallisten aineiden seuranta- ja minimointimetodit 2021

Haitallisten aineiden pitoisuuksien harmonisoitu tietopankki 2021

Jäteominaisuuden päättymisen (end-of-waste) kriteerien laajentaminen 2021

Jätesiirtojen sääntöjen tarkistus 2021

Kiertotalous ja ihmiset

Kiertotalouden edistäminen aloittein, esim. koulutus ja osaaminen, sosiaalisuus ja tukirahastot 2020

Kiertotalouden edistäminen koheesiorahoituksella, reilun sosiaalisen siirtymän rahastolla ja kaupungistumisen aloiterahastoilla 2020

Toimien harmonisointi

Sen varmistaminen, että kiertotalouden toimet ja aloitteet ovat linjassa ilmastonmuutoksen hidastamisen ja sopeutumisen toimien ja aloitteiden kanssa 2020

Päästövähennysten ja -kompensoinnin puitelainsäädäntö 2023

Ympäristö- ja energia-alojen valtiontukien linjaus kiertotaloustavoitteiden kanssa 2021

Kiertotaloustavoitteet mukaan talousraportointiin, yritysten vastuuraportointiin ja ympäristökirjanpitoon 2020-2021

Globaali johtajuus

Muovien globaalin sopimuksen toimien johtaminen 2020

Ehdotus globaalin kiertotalousyhteenliittymän ja kansainvälisen luonnonvarojen hoitamisen sopimuksen perustamisesta 2021

Kiertotaloustavoitteet kansainvälisen vapaakaupan ja kahden- ja monenkeskisiin sopimuksiin sekä EU:n ulkopuolisiin rahoitusinstrumentteihin 2020

Kiertotalouden seurantapuitelain päivittäminen sekä uusien mittareiden kehittäminen resurssien käytölle, kuluttamiselle ja materiaalijalanjäljelle 2021