Opiskelu eri alojen asiantuntijoiden kesken on antoisaa. Opiskelijat opettavat samalla toisiaan ja ymmärrys yli toimialarajojen tapahtuvista kierroista kasvaa.
Opiskelu eri alojen asiantuntijoiden kesken on antoisaa. Opiskelijat opettavat samalla toisiaan ja ymmärrys yli toimialarajojen tapahtuvista kierroista kasvaa.

Viritä osaamisesi kiertotalous­taajuudelle!

Kiertotalousmallin mukaisessa tulevaisuuden luomisessa tarvitaan uutta osaamista. Täydennyskoulutuksella on tärkeä rooli sen toteutumisessa.

Kaisa Annala, Jane Saarnia ja Minna Robertson Pauli Vennervirta, kuvat

Suomen ympäristöopisto SYKLI on mukana Sitran ja yli 50 muun oppilaitoksen, koulutusorganisaation ja yrityksen kanssa kehittämässä kiertotalouden oppimateriaaleja eri koulutusasteille. Lapset ja nuoret saavat ymmärrystä kiertotaloudesta. Tämä on välttämätöntä, sillä todennäköisesti nykypäivän koululaisten valmistuessa työelämään kiertotalous on ainoa tapa toimia.

Osaamista on saatava kuitenkin myös jo työelämässä oleville ammattilaisille, koska kiertotalousmurros tapahtuu nopeasti, eikä odota nuorten siirtymistä työelämään. Muutokseen tarvitaan mukaan kaikki ammatit, ikäkaudet ja koulutustasot.

Kaikissa työtehtävissä piilee mahdollisuus edistää kiertotaloutta. Monet nykyiset työnkuvat tulevat muuttumaan, kun osaaminen ei keskitykään neitseellisten luonnonvarojen jalostamiseen, vaan taitoon saada materiaali ja sen arvo kiertoon entistä tehokkaammin. Palveluiden kehittämiseen ja tuotteiden jalostamiseen tarvitaan syvällistä osaamista.

Täydennyskoulutukset vastaavat kiertotalouden nopeaan osaamistarpeeseen. Syklin kiertotalouden asiantuntija -pilottikoulutus käynnistettiin viime syksynä työvoimakoulutuksena niin sanotulla F.E.C.-konseptilla (Further Educated with Companies). Mukaan lähti 23 organisaatiota ja 27 aikuisopiskelijaa. Pilottikoulutukseen tuli ennätysmäärä hakijoita.

Opiskelijakollegat osaavia

Yksi kiertotalouden asiantuntija -koulutukseen osallistuneista oli Minna Robertson. Hänellä on yli kaksikymmenvuotinen ura monipuolisissa viestinnän rooleissa ja hän on perehtynyt myös yritysvastuuseen ja kiertotalouteen. Robertson halusi rooliin, jossa pääsee näkemään kiertotaloutta käytännössä ja edistämään sitä viestinnän keinoin.

”Koulutuksen seurauksena aikaisempi ja uusi osaamiseni kohtasivat uuden työnantajani (Fortum City Solutions) tarpeiden kanssa. Kokemukseni ja ymmärrykseni bio- ja kiertotaloudesta oli ehdoton plussa tehtävään. Kiertotalouskoulutuksella oli kohdallani nappiajoitus. Sen avulla todellakin löysin uuden intohimon työtäni kohtaan”, Robertson kertoo.

Koulutuksen aikana hän kartoitti asiantuntijatiimissä Luonnonvarakeskuksen kiertotalouden tarjontaa erityisesti yrityksille.

”Yritykset eivät osaa vielä kunnolla hyödyntää tutkimuslaitoksia. Niissä aidosti ymmärretään, miten luonnonvaroja kannattaa parhaiten prosessoida ja mikä raaka-aine sopii optimaalisesti mihinkin lopputuotteeseen kiertotaloudessa.”

Robertsonin mukaan parasta kiertotalousopinnoissa oli paitsi työjakso, myös opiskelijakollegoiden osaaminen.

”Kurssilla oli alansa huippuammattilaisia, joilta opin valtavasti. Lisäksi he ja koko oppimisympäristö olivat rentoja, avoimia ja keskustelevia.”

Asiantuntijoita yrityksiin

Työnantajapuolella tunnistetaan tarve viedä toimintaa kestävämpään suuntaan ja kohti kiertotalouden liiketoimintamalleja. Syklin yrityksille tekemässä kyselyssä koulutustarpeista kiertotalous nousi esille yhtenä kiinnostavimmista teemoista. Yhä useampi kaupunki, yritys ja muu toimija haluaa profiloitua edelläkävijöiden joukkoon.

Yhteistyöorganisaatiot ovat hankkineet pilottikoulutuksen kautta asiantuntijoita, jotka edistävät kiertotaloutta päätoimisesti innovaatioprojekteissa, tutkimus- ja kehittämistehtävissä tai yritysvastuuseen ja laatujohtamiseen liittyen. Syklin opiskelijoita on edistämässä muun muassa kiertotalouden tiekarttoja sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin sekä jalkauttamassa kiertotaloutta erityisesti rakentamiseen. Tärkeä osa viestintää on henkilöstön motivointi uusiin toimintamalleihin.

Kiertotaloutta kehitetään myös tekstiiliteollisuuden, muovin käytön ja biokaasutuotannon osa-alueilla. Ruokahävikin vähentämiseen, ravinnekiertoon ja kierrätykseen panostetaan.

Toimialarajojen yli

Syklin kiertotalouskoulutuksessa sovelletaan monimuoto-opetusta, jossa hyödynnetään etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä opiskelua ja käänteistä opetusta (flipped class). Viimeiseksi mainittu korostaa opiskelijan omaa aktiivisuutta oppimisessa, vuorovaikutusta sekä teknologian ja internet-resurssien käyttöä opetuksessa. Kiertotaloudesta on valtavasti tietoa saatavilla ja lisää tulee jatkuvasti, joten on tärkeää voida hyödyntää omalle organisaatiolle olennaisimmat ja ajankohtaisimmat lähteet tehokkaasti.

Pilottikoulutuksen kohderyhmä on jo taitavaa, osaavaa väkeä, jolla on korkeatasoinen koulutustausta ja kokemusta työelämästä. He ovat oman alansa asiantuntijoita. Kouluttajan rooli on antaa uuden tiedon lisäksi työkaluja ja ohjausta siihen, miten tarkastella ja soveltaa kiertotaloutta juuri opiskelijan oman toimialan ja asiantuntemuksen näkökulmasta.

Aiheesta on antoisaa keskustella toisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat oppivat toisiltaan ja saavat siten tietoa useammasta toimialasta. Kiertotaloudessa onkin keskeistä ymmärtää muita toimialoja, koska materiaaleja hyödynnetään usein yli toimialarajojen.

Kohti uutta uraa

Kiertotalouden asiantuntija -koulutus alkoi syksyllä 2018 Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimana. Koulutuksen toteuttaa Suomen ympäristöopisto SYKLI yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Koulutus antaa tietoa siitä, mitä kiertotalous on käytännössä sekä miten se erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla toteutuu.

Koulutuksen pilotti alkoi 27 opiskelijan voimin työvoimakoulutuksena Further Educated with Companies eli F.E.C.-konseptilla.

F.E.C. on korkeasti koulutetuille työnhakijoille kohdennettu rekrytoiva koulutusohjelma. Puolen vuoden jakso koostuu koulutuspäivistä sekä työjaksosta, jossa osaamista päästään kehittämään käytännössä. Se on tehokas tapa täydentää aiempaa osaamista ja suunnata kohti uutta uraa.

Kiertotalous muuttaa yritysten toimintaa ja osaamistarpeita. Koulutuksessa näkee, että työntekijät ovat halukkaita täydentämään osaamistaan kiertotaloudessa niin ammattinsa puolesta kuin henkilökohtaisellakin tasolla voidakseen hillitä ympäristölle haitallisia ilmiöitä.Kiertotalous muuttaa yritysten toimintaa ja osaamistarpeita. Koulutuksessa näkee, että työntekijät ovat halukkaita täydentämään osaamistaan kiertotaloudessa niin ammattinsa puolesta kuin henkilökohtaisellakin tasolla voidakseen hillitä ympäristölle haitallisia ilmiöitä.